બંધારણ સભા માટે સભ્ય સંખ્યા કેટલી હતી અને તે કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવી હતી?

88 viewsબંધારણ

બંધારણ સભા માટે સભ્ય સંખ્યા કેટલી હતી અને તે કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવી હતી?

Changed status to publish
0
Write your answer.