ભારત ના બંધારણ માં કુલ કેટલી કલામ અને અનુસુચિઓ ઉપલબ્ધ છે?

123 viewsબંધારણ

ભારત ના બંધારણ માં કુલ કેટલી કલામ અને અનુસુચિઓ ઉપલબ્ધ છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.