બંધારણ ની અંતિમ બેઠક ક્યારે થયી હતી અને તે સમયે કેટલા સભ્યો હાજર હતા?

109 viewsબંધારણ

બંધારણ ની અંતિમ બેઠક ક્યારે થયી હતી અને તે સમયે કેટલા સભ્યો હાજર હતા?

Changed status to publish
0
Write your answer.