પ્રિન્ટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

122 viewsકમ્પ્યુટર

પ્રિન્ટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.