મેગાફોન શા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે?

મેગાફોન શા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.