બંધારણ સભા ના કાયમી અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી?

144 viewsબંધારણ

બંધારણ સભા ના કાયમી અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી?

Changed status to publish
0
Write your answer.