બંધારણ બનાવવા માટે કેટલા રૂપિયા ખર્ચ થયો હતો?

212 viewsબંધારણ

બંધારણ બનાવવા માટે કેટલા રૂપિયા ખર્ચ થયો હતો?

Answered question
0
0 Comments

64lacks

Changed status to publish
0

64 લાખ રૂપિયા

Changed status to publish
1
Write your answer.