“ડીઝલ એન્જિન” ની શોધ કોણે કરી હતી?

“ડીઝલ એન્જિન” ની શોધ કોણે કરી હતી?

Answered question
0
Write your answer.