ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે?

140 viewsઇતિહાસ

ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે?

Answered question
0

ગુજરાત નો સ્થાપના દિવસ 1 મે ના રોજ ઉજવવામાં આવે છે.

Answered question
0
Write your answer.