સિલેક્ટ ઓલ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

128 viewsકમ્પ્યુટર

સિલેક્ટ ઓલ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.