શબ્દો ને ઘાટા કરવા કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

122 viewsકમ્પ્યુટર

શબ્દો ને ઘાટા કરવા કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.