બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણ ને કેટલા સમય માં તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું?

104 viewsબંધારણ

બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણ ને કેટલા સમય માં તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું?

Changed status to publish
0
Write your answer.