પેસ્ટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

131 viewsકમ્પ્યુટર

પેસ્ટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.