કમ્પ્યુટર માં પેજ ને આડું કે ઊભું રાખવાને શું કહેવાય છે?

125 viewsકમ્પ્યુટર

કમ્પ્યુટર માં પેજ ને આડું કે ઊભું રાખવાને શું કહેવાય છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.