પેરિસ્કોપ શા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે?

પેરિસ્કોપ શા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.