ડિલીટ થયેલી ફાઇલ કમ્પ્યુટર માં ક્યાં સંગ્રહિત થાય છે?

130 viewsકમ્પ્યુટર

ડિલીટ થયેલી ફાઇલ કમ્પ્યુટર માં ક્યાં સંગ્રહિત થાય છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.