“ગ્રામોફોન” ની શોધ કોણે કરી હતી?

“ગ્રામોફોન” ની શોધ કોણે કરી હતી?

Changed status to publish
0
Write your answer.