“કટ” કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

116 viewsકમ્પ્યુટર

“કટ” કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.