એપ્લિકેશન ને ક્લોજ કરવા માટે શોર્ટકટ કી કઈ છે?

125 viewsકમ્પ્યુટર

એપ્લિકેશન ને ક્લોજ કરવા માટે શોર્ટકટ કી કઈ છે?

Changed status to publish
0
Write your answer.